مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 59
حجم 111 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

 

مديريت عملکرد
در جهان بسيار پيچيده امروزكه با رشد سريع فن آوريهاي جديد، سازمانها دائماً با محيطهاي متغيير و چالشهاي گوناگون درون و برون سازماني روبرو هستند، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي به نحو گسترده اي احساس مي‌شود. يكي از اين ساختارهاي سازماني، نظام امور اداري و بالاخص سيستمهاي ارزيابي عملكرد مي‌باشد. به همين دليل در سالهاي اخير مديريت عملكرد بعنوان يكي از راهبردهاي توسعه و به روز آوري منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت و بهره وري  نيروي كار به شمار مي‌رود. پر واضح است كه نيروي كار متهور و خلاق، خود به عنوان يكي از مؤثرترين اركان سازمان در توليد و ارائه خدمات به مشتريان محسوب مي‌گردد.[1]

 

معيار سنجش موفقيت هرسازمان، ميزان مطلوبيت عملكرد كاركنان آن سازمان مي‌باشد بنابراين براي سنجش موفقيت سازمانها به نظامهاي منابع انساني مترقي مي‌باشد كه بتوانند با ارائه راهكارهاي مناسب و ايجاد هماهنگي لازم بين اهداف سازمان و اهداف كاركنان، بر بهره وري كل مجموعه بيافزايد و سازمان را در رسيدن به اهداف خود هر چه بيشتر ياري نموده و به پيش ببرند، با توجه به ديدگاه فوق نظامهاي اداري سنتي كه صرفاٌ به سنجش و ارزيابي عملكرد با ديدگاه تنبيهي مي¬پردازند، عملاً از كارايي لازم جهت ايفاي نقش در جهان امروزي برخوردار نيستند.[2]

 

 

نظامهاي سنتي باعث ايجاد تعهد سازماني لازم در كاركنان نمي‌شوند و ازاين لحاظ داراي نقصان مي‌باشند چه اين گونه نظامها با توجه به ديدگاه تنبيهي كه نسبت به ارزيابي عملكرد كاركنان دارند، بااعمال كاهش منزلت كاركنان با تعليقات انضباطي و پرداختي باعث عدم تعهد كاركنان مي‌گردند.[1]
برعكس در مديريت عملكرد نوين اهداف كاركنان و اهداف سازمان در يك راستا قرارگرفته و با ايجاد هماهنگي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم توسط سرپرستان، افراد هر چه بيشتر به سازمان احساس تعلق خاطر مي نمايند. انجام رضايتبخش امور محوله توسط كاركنان باعث بهبود عملكرد كل سازمان شده و اين موضوع به نوبه خود باعث ادامه استخدام كاركنان مي¬باشد لذا مسئوليت مديريت عملكرد از سرپرستان به کارکنان منتقل شده و هر كس درقبال انجام وظايف، مسئوليت شخصي پيدا مي-كند. همين موضوع باعث مي‌شود كه كاركنان دو گزينه پيش رو داشته باشند يكي هماهنگي با سازمان و متحول ساختن خود در جهت نيل به اهداف سازمان كه باعث بقاء و ادامه استخدام آنها مي‌گردد و گزينه دوم عدم هماهنگي و نهايتاً ترك سازمان مي‌باشد.[3]

 

 

 

تعاريف مديريت عملکرد
مديريت عملكرد اصطلاح عامي ‌براي آن دسته از فعاليت‌هاي سازماني است كه با مديريت امور و مسئوليتهاي شغلي و رفتاري كاركنان سر و كار دارد . 
مديريت عملكرد راهي براي تسهيل برقراري ارتباط و ايجاد تفاهم بين كاركنان و سرپرستان است و به پيدايش محيط مطلوب تر كاري و تعهد بيشترنسبت به كيفيت خدمات منجر مي‌شود.[1]
مديريت عملكرد را مي¬توان مجموعه¬اي از اقدامات و اطلاعات تلقي كرد كه به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دستيابي به هدفها به شيوه اي اقتصادي توام با كارايي و اثر بخشي صورت مي‌گيرد.[3]
با توجه به تعاريف فوق مي¬توان مديريت عملكرد را رويكردي دانست كه با استفاده از ارتباطات دو جانبه بين سرپرستان از يكسو جهت تفهيم خواستها و انتظارات سازمان و کارکنان از سوي ديگر، جهت انتقال تقاضاها وخواستهاي كاركنان به سرپرستان و مديريت سازمان، محيطي را جهت استفاده بهينه از كليه امكانات و منابع درجهت تحقق اهداف سازمان پديد مي-آورد. مديريت عملكرد باعث مي‌شود تا سرپرستان به آساني عملكرد ضعيف كاركنان را تشخيص دهند و در جهت بهبود آن اقدام نمايند و از سوي ديگر با دادن پاداشهاي مناسب به عملكرد مطلوب كاركنان، عملكردهاي مطلوب را ترغيب و به تكرار آنها كمك نمايند. مديريت عملكرد فرايندي است كه هم ارزشيابي عملكرد و هم نظامهاي انظباطي و خط مشي‌هاي رسيدگي به شكايات را بعنوان ابزار مديريتي خود در بر مي‌گيرد.[4]

 

 

 اهميت مديريت عملكرد 
در جهان رقابتي امروز كه بهره وري در همه زمينه‌ها افزايش يافته و تنها سازمانهايي امكان بقاء دارند كه به بهترين وجه ممكن از منابع خود استفاده نموده و بيشترين بهره وري را داشته باشند، مديريت عملكرد كه مايه افزايش بهره وري نيروي انساني مي‌باشد، از اهميت بسياري برخوردار است. امروزه در سازمانهاي جديد و مترقي، مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت سازمان‌ها، نيروي انساني و بهره وري آن مي‌باشد.[5]

 

 براي نيل به مديريت عملكرد مؤثر، سازمانها مي‌بايست : 
1-عوامل مهم موفقيت و معيارهاي عملكرد مطلوب را تعيين نمايند. 
2-فرهنگ سازماني راارتقاء بخشيده يا فرهنگ سازماني مطلوب و متناسب با اهداف مديريت عملكرد ايجاد نمايند. 
3-فرايندهاي سازماني و عملكرد كاركنان را دائماً مورد بررسي قرار داده و در جهت بهبود آنها بكوشند. 
4-يك بانك اطلاعاتي جهت جمع آوري و اعمال نتايج بدست آمده در سيستمهاي منابع انساني و تصميم گيريهاي آتي سازمان تشكيل دهند. 

 

با اعمال مديريت عملكرد درسازمانها و بهره گيري از نتايج بدست آمده، سازمان‌ها مي توانند فعاليت‌هاي آينده خود را به شكلي نظام مند به شرح زير سازماندهي نمايند: 
1-رفتارها و مسئوليتهاي شغلي كاركنان را مستند سازي نمايند.
2-تعيين و تعريف انتظارات عملكردي مورد نظر سازمان‌ها و تفهيم آنها به كاركنان 
3-ايچاد چار چوب مناسب براي برقراري ارتباطات بين سرپرستان و كاركنان 
4-هم جهت كردن اهداف و انتظارات سازمان با اهداف و خواسته‌هاي كاركنان 
5-پديد آوردن فرصت مناسب براي ارزيابي مداوم كاركنان و هدايت و تشويق آنها در جهت نيل به اهداف سازمان توسط سرپرستان
6- برقراري نظامي مشاركتي در تمام سطوح سازماني به طوري كه اهداف و خواسته‌هاي سازمان به آساني به كاركنان منتقل شده و از سوي ديگر انتظارات كاركنان نيز به سهولت به اطاع سرپرستان و مديريت  سازمان برسد. 
7- برقراري نظام پاداش و جبران مطلوب و متناسب با عملكرد كاركنان 
8- ارتقاء سطح رضايت مندي كاركنان 

 

 

فهرست مطالب
چکیده:    2
فصل دوم :بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق    3
فصل دوم    3
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق    3
2-1- مقدمه    5
2-2- عملکرد    5
2-2-1- مديريت عملکرد    6
2-2-2-تعاريف مديريت عملکرد    7
2-2-3- اهميت مديريت عملكرد    8
2-2-4-  عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد    10
2-2-5- مزيا و معايب مديريت عملکرد    11
2-2-5-1- مزاياي مديريت عملكرد    11
2-2-5-2- معايب مديريت عملكرد    13
2-2-6- عوامل تأثير گذار در اجرا و پياده سازي نظام مديريت عملکرد    14
2-2-7- اهداف مديريت عملکرد    15
2-2- 8- تعاريف ارزيابي عملکرد    17
2-2-9- اهداف ارزشيابي عملکرد    20
2-2-10- ديدگاهاي ارزيابي عملکرد    22
2-2-11- ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد:    24
2-2-12- فرايند ارزيابي عملکرد    26
2-2-13- مدل هاي ارزيابي عملکرد    30
2-2-14- روش هاي ارزيابي عملکرد کارکنان    40
2-2-15- موئلفه هاي مفهموم ارزيابي عملکرد    42
2-2-16- هدف تهيه و تدوين نظارم ارزيابي عملکرد کارکنان    43
2-2-17- اساس مديريت مبتني بر عملکرد    44
2-4- بخش دوم ) پيشينه تحقيق    45
آفتكشها، محيط زيست و توسعه پايدار    47
گاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي در جهت توسعه پايدار    47
توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال    47
صنايع معدني راه دستيابي ايران به توسعه پايدار    48
2-5- آشنایی با صنعت فولاد    49
منابع:    55

 

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد از free


مطالب تصادفی